Súčasná psychedelická renesancia pokračuje a museli by ste žiť pod skalou, aby ste si nevšimli množstvo výskumov, ktoré dokazujú, že psychedeliká (ako napr. psilocybín) ako účinná liečba mnohých zdravotných ťažkostí. Výsledky sú v tomto bode nemožné poprieť. Preto Američania na otázku o kontrolovanom užívaní psilocybínu ako terapeutického alebo wellness nástroja po prvýkrát v drvivej väčšine vyjadrili pozitívne pocity voči nemu. 

Foto: Aaron Burden on Unsplash

Aj my máme z týchto zistení veľmi pozitívny pocit! Poďme sa na to pozrieť...

9 z 10 Američanov schvaľuje kontrolované užívanie psilocybínu

Podľa novej štúdium, uverejnené v časopise American Journal of Bioethics Neuroscience, takmer 9 z 10 opýtaných Američanov uviedlo, že súhlasí s užívaním psilocybínu v kontrolovaných, licencovaných podmienkach. Platilo to bez ohľadu na to, či išlo o liečbu konkrétnych stavov, alebo na zlepšenie všeobecnej pohody. Cieľom štúdie bolo preskúmať súčasný "morálny status" psilocybínu v Amerike, pričom sme mali na pamäti, že je stále (chybne) zaradená do zoznamu I podľa zákona o kontrolovaných látkach. Táto kategorizácia znamená, že tieto látky nemajú podľa príslušných orgánov žiadne lekárske využitie a majú značný potenciál na zneužívanie.

prostredníctvom Creative Commons

Autori upozorňujú na prínosy psilocybínu

Autori štúdie uvádzajú (ako my už viete) že táto kategorizácia je zdrvujúco nesprávna. Na začiatok mnohé predchádzajúce štúdie zistili, že psilocybín má významné zdravotný potenciál. Je tiež dokázané, že je najbezpečnejšia rekreačná droga - nevytvára návyk ani nie je toxický. Píšu, že psilocybín je z fyziologického hľadiska oveľa bezpečnejší ako mnohé tradične predpisované lieky na trhu a účinný pri liečbe psychiatrických ochorení. Okrem toho vyzdvihujú rastúcu literatúru, podľa ktorej psilocybín môže podporovať mnohé neuropsychologické účinky. Patrí medzi ne všímavosť, zvýšenie prosociálnych postojov a zlepšenie psychosociálnych funkcií. (t. j. naše vzťahy a pracovný život.)

Zmena morálky okolo psychedelík

S dekriminalizáciou psilocybínu, ktorá sa šíri mestami v USA, nehovoriac o skutočnej legalizácii psychedelík v krajinách ako napr. Austrália, je logické, že verejná mienka sa môže meniť. Uprostred všetkých týchto reforiem si výskumníci mysleli, že je najvyšší čas preskúmať myšlienky "morálky" týkajúce sa medicínskeho použitia psilocybínu. 

Foto: Susan Q Yin on Unsplash

Ako štúdia fungovala

Štúdia sa týkala 795 účastníkov vo veku od 18 do 92 rokov. Títo účastníci boli zoradení tak, aby boli demograficky reprezentatívni pre amerických občanov vo všeobecnosti, čo poukazuje na širokú škálu ľudí. Výskumníci poskytli účastníkom základné informácie o psilocybíne a podrobnosti o nedávnom oregonskom zákone, ktorý legalizoval osobné užívanie psilocybínu v kontrolovaných podmienkach. Potom ich požiadali, aby si predstavili prijatie podobného zákona, ale teraz na federálnej úrovni. 

Potom účastníkom priradili jednu z dvoch scén alebo vinet o osobe, ktorá užíva psilocybín pod vedením vyškoleného odborníka. Prvá vineta predstavovala scenár "liečby". Osoba užívala psilocybín na zmiernenie depresie rezistentnej na liečbu. Druhá vineta bola scenárom "zlepšenia", pričom jedinec užíval psilocybín na zlepšenie celkovej pohody.  

Účastníkom boli poskytnuté aj fakty o tom, že psilocybín bol zistený ako "z lekárskeho hľadiska bezpečný a nenávykový, ak sa podáva vo vhodne kontrolovanom prostredí, a to tak pre osoby s určitými duševnými poruchami, ako aj pre zdravých jedincov."

Po tomto všetkom boli účastníci požiadaní, aby "morálne zhodnotili" užívanie psilocybínu pod dohľadom. 

Účastníci prejavujú "silnú" podporu psilocybínu

Keď sa nakoniec objavili výsledky, zistilo sa, že účastníci majú "silnú dvojstrannú podporu" pre používanie "liečby" (89%) aj pre používanie "vylepšenia" (85%). 

Autori štúdie zaznamenali, že v starších a konzervatívnejších skupinách účastníkov sa súhlas mierne znížil, hoci súhlas s používaním "liečby" bol stále pôsobivo vysoký, pričom 91% liberálov a 86% konzervatívcov malo voči nej pozitívne pocity. Pri otázkach týkajúcich sa používania "vylepšenia" podpora mierne klesla na oboch stranách, pričom ho podporovalo 89% liberálov a 78% konzervatívcov. 

 Autori uviedli; "V rôznych podmienkach boli priaznivé postoje ku kontrolovanému užívaniu psilocybínu spojené s morálnym základom starostlivosti, čo naznačuje, že za tendenciou schvaľovať kontrolované užívanie psilocybínu stojí záujem o blaho pacientov aj nepacientov," 

Výsledky by mohli naznačovať podporu reformy psilocybínu

Je pozoruhodné, že účastníci tejto štúdie neboli dotazovaní na nekontrolované alebo rekreačné užívanie psilocybínu. V tejto štúdii sa výslovne uvádzalo, že sa týka nedávneho zákona prijatého v Oregone a potenciálu podobných reforiem. Výskumníci sa však zhodli na tom, že tieto výsledky ukazujú, že populácia USA by pravdepodobne podporovala užívanie psilocybínu pod dohľadom, ak by sa niečo také dostalo na stôl. Je tiež relevantné, že veľká časť výskumu psilocybínu v USA bola zameraná na liečenie traumy z Veteráni, dvojstranná záležitosť, ktorú môžu podporiť všetky strany. 

Výskumníci uviedli; 

"Vzhľadom na takéto obojstranne pozitívne postoje sa zdá nepravdepodobné, že by budúce legislatívne zmeny povoľujúce užívanie psychedelík pod dohľadom na oba účely, a to aj na federálnej úrovni, vyvolali veľký odpor verejnosti za predpokladu podobných základných informácií o (známych) prínosoch alebo rizikách, ktoré sa môžu časom zmeniť," 

Došli k záveru;  "Ak sa v tejto oblasti podarí prekonať vedecké nepresnosti, pokračovať v dôslednom výskume a vybudovať si dôveru, psychedeliká, ako je psilocybín, budú jedného dňa možno vnímané ako hlavný prostriedok na liečbu duševných chorôb a možno aj na podporu celkovej pohody."

Foto: Element5 Digital on Unsplash


Takže to je všetko. Zdá sa, že psilocybín začína otvárať aj mysle tých, ktorí si ju ešte ani nestihli vziať! Verejná mienka je nevyhnutná na uskutočnenie zmien, a čím viac sa ľudia dozvedia o pozitívnych účinkoch psychedelík, ich podpora bude len narastať.