Ale ne, hodina fyziky!?!

Zkoumání říše fotonů a dalších částic může vyvolat vzpomínky na minulý nezájem. Nebo dokonce úzkost z obávaných hodin fyziky. Ale nebojte se, kvantová fyzika se odchyluje od norem klasické fyziky. Na mikroskopické úrovni, kde se odehrávají kvantové jevy, je prostor pro filozofii. A interpretace experimentů prováděných v této oblasti jsou rozmanité. Nemusíte být vědci vázaní na NASA, abyste se mohli ponořit do kvantové fyziky.

Pochopení tohoto složitého světa může být pro každého fascinující. Jak brzy zjistíme, pozoruhodně se shoduje se zkoumáním psychedelie. Nemluvě o snaze rozplést strukturu reality. Ať už vás zajímá kvantová fyzika nebo psychedelická říše, tento článek je určen právě vám!

Prostřednictvím Unsplash

Základní informace

Jako příklad toho, jak kvantová fyzika přesahuje rámec tradiční vědy a stává se záhadnější filosofickou záležitostí, můžeme uvést (a dokonce psychedelické) můžeme prozkoumat některé experimenty, které ukazují bizarní a nečekanou povahu částic na této mikroskopické úrovni. Jedním ze základních experimentů, které ukazují toto bizarní chování, je tzv. experiment s dvojitou štěrbinou.

Představte si, že máte stěnu se dvěma štěrbinami a střílíte do ní částice, například elektrony. Klasicky byste mohli očekávat, že na obrazovce za stěnou uvidíte dvě linie elektronů, které budou zrcadlově kopírovat obě štěrbiny. Klasická fyzika říká, že elektrony jsou částice hmoty a měly by se chovat jako částice. To, co je však pozorováno, je interferenční vzor. Jedná se o vzor pruhů, jejichž intenzita klesá od středu směrem ven. Podobně jako u zvukových vln. Tento zvláštní výsledek naznačuje, že částice se na kvantové úrovni chovají nejen jako částice, ale také jako vlny.

Ještě úžasnější je, že když se při experimentu sleduje, kterou štěrbinou částice projdou, obrazec se změní zpět na dvě čáry! To naznačuje, že nějakým způsobem vědomá pozornost přímo ovlivňovaly chování částic. Jako by věděly, že jsou sledovány. Tento průlomový experiment byl označen za jednu z nejzásadnějších demonstrací interakce vědomí s hmotou. Je to the stěžejní experiment v oblasti kvantové fyziky.

Foto: Robert Zunikoff on Unsplash

Hlubší pohled

Nyní, když jsme se seznámili se základy, se dostáváme k pojmům, jako jsou např. dualita vlny a částice. V kvantové fyzice mohou částice vykazovat vlastnosti jak částic, tak vln. Není to tak, že by se někdy chovaly jako částice a někdy jako vlny. Spíše existují ve zvláštním stavu obojího, dokud není pozorován. Může to znít zmateně, a je to tak správně. Zpochybňuje to naše klasické chápání, podle kterého jsou objekty obvykle buď vlny, nebo částice, nikoli obojí současně.

Tím ale podivnosti nekončí. Vstupte do Heisenbergův princip neurčitosti, pojmenovaný po Werneru Heisenbergovi. Tento princip říká, že existuje limit, jak přesně můžeme současně poznat určité dvojice fyzikálních vlastností částice. Vlastnosti, jako je její poloha a hybnost. Z toho vyplývá, že na kvantové úrovni nemůžeme mít nikdy úplnou znalost vlastností částice, což vnáší do samotné struktury reality určitou úroveň nepředvídatelnosti.

V této kvantové sféře mohou částice existovat ve více stavech současně, což je jev známý jako tzv. superpozice. To zpochybňuje naše klasické chápání objektů, které mají vždy přesně definované vlastnosti.

Uvažujme zapletení, jev, při němž se dvě nebo více částic propojí tak, že stav jedné částice závisí na stavu druhé částice, a to bez ohledu na vzdálenost mezi nimi. Jedním ze způsobů je např. propletené fotony je svítit laserem na určitý typ krystalu. Krystal rozdělí některé fotony na dvě poloviny - zůstanou dva fotony, jejichž kombinovaná energie a hybnost odpovídá energii a hybnosti původního fotonu. Oba jsou nyní propojeny, i když cestují daleko od sebe. Toto zdánlivě nemožné spojení mezi částicemi bylo mnohokrát testováno, ověřeno vědeckými experimenty a zůstává jedním ze zajímavých aspektů kvantové fyziky.

Co to všechno znamená?

Až se pustíme do zkoumání kvantových záhad, mějte na paměti, že svět na kvantové úrovni není takový, jak se nám jeví z naší každodenní zkušenosti. Je to místo, kde se hmota chová jako částice i vlny, kde vládne neurčitost a kde samotné pozorování ovlivňuje chování těchto malých entit. To je základ pro pochopení hlubokých souvislostí, které budeme zkoumat mezi kvantovou fyzikou a psychedelickými zážitky, kde se hranice našeho vnímání posouvají k novým a mysl ohromujícím hranicím. Možná, že díky hlubšímu vhledu do našeho já, mysli a vědomí začneme přicházet na význam těchto podivných subatomárních chování.

Foto oskar holm on Unsplash

Je svět fraktální?

V oblasti kvantové fyziky se skrývá svět fraktálních vzorců, elektromagnetických interakcí a vibračních rezonancí, které utvářejí naši realitu. Překrývání fraktálních vzorů v zorném poli během psychedelických cest může být známkou zvýšené citlivosti na složitý tanec atomů, vln a částic v kvantovém světě. Tyto vzory, které se zdánlivě vymykají vědomému chápání, by mohly nabídnout pohled do základních struktur řídících vesmír a propojit mikrokosmos kvantové fyziky s makrokosmem vědomého zkoumání.

Kromě toho provázanost pozorovaná v kvantových systémech, kde se částice navzájem okamžitě ovlivňují bez ohledu na vzdálenost, rezonuje s propojením, které lidé často uvádějí během psychedelických zážitků. Rozpouštění hranic mezi sebou a okolím, které je častým tématem psychedelických cest, může odrážet zvýšenou citlivost na provázanou povahu reality na kvantové úrovni. Ať už jde o pocit, že vaše mysl je stejně velká jako vesmír, nebo o schopnost pochopit strukturu něčeho tak malého, jako je DNA, jako Crick na LSD, je myšlenka rozšířeného vědomí a citlivosti na věci mimo běžné vědomé chápání společným rysem psychedelických zkušeností.

"Dvanáct hodin jsem se pohyboval v dimenzích prostoru i času. Nepochopitelné se stalo pochopitelným. Skutečnosti uvnitř skutečností rozkvétaly a mizely. Od nekonečně velkého k nekonečně malému, neomezenou a nespoutanou myslí probleskovaly krajiny neuvěřitelné hloubky a krásy... čas se zastavil, neexistovala minulost ani budoucnost."

-Anonymní záznam o výletu s psilocybinovými houbami zanechaný na webových stránkách NewScientist-

Důkazy podporující souvislost

Zdánlivě vzdálený svět psychedelického výzkumu a kvantové fyziky je možná propojen více, než se zdá. Podobně jako propletené částice, spojení mezi těmito dvěma světy přesahuje naše současné modely chápání. Nutí nás přehodnotit naše definice a fakta. K tomuto jedinečnému propojení přispívá změněné vnímání času a prostoru pod vlivem psychedelik a potenciál "kvantového zpracování" v mozku.

V této souvislosti se zamyslete nad úlohou vnímání. Psychedelický zážitek často zahrnuje hluboký posun ve vnímání, který odhaluje skryté vzorce a vrstvy reality. Podobně efekt pozorovatele v kvantové fyzice naznačuje, že akt pozorování může ovlivnit chování částic. Mohla by zvýšená citlivost vnímání vyvolaná psychedeliky nabídnout jedinečný úhel pohledu pro pozorování základní kvantové struktury reality? Zkoumání této souvislosti by mohlo vést k vyváženějšímu chápání našeho světa i nás samotných.

Kvantové zpracování v mozku

Nedávné studie naznačují, že mozek zpracovává informace pomocí kvantové mechaniky, což je podpořeno podobnostmi mezi kvantovou mechanikou a kvantovou mechanikou. subatomární částice a neurony. Psychedelika podporují zvýšenou konektivitu a synchronizaci mezi oblastmi mozku, což naznačuje souvislost s kvantovým zpracováním. Je možné, že prostřednictvím zapletení, nebo dualita vlny a částice, náš mozek dokáže zpracovávat informace rychleji, než by bylo možné bez těchto kvantových jevů. Naše mozky jsou nejvýkonnějšími procesory na Zemi, takže by dávalo smysl, aby využívaly kvantové procesy, a také by to mnohé vysvětlovalo.

Foto: Growtika on Unsplash

Navigace v nadpozemských říších

Kvantová superpozice, základní koncept kvantové mechaniky, zpochybňuje klasické intuice tím, že umožňuje částicím existovat ve více stavech současně, dokud nejsou pozorovány. Zavedl ho Erwin Schrödingera jeho slavný cat, pojem vznikl na základě vlnově-částicového dualismu částic, který ilustruje, že vykazují jak částicové, tak vlnové vlastnosti. Částice v superpozici, popsaná vlnovou funkcí, matematickým vzorcem určeným k pochopení těchto bizarních částicových fyzikálních jevů, představuje kombinaci možných stavů. Při pozorování se superpozice zhroutí do jednoho stavu, který je určen pravděpodobností.

Tento princip je zásadní v kvantové výpočetní technice. qubits, kvantové verze počítačových "bitů" informace, mohou existovat v superpozicích 0 a 1 současně. Ačkoli superpozice vyvolává interpretační problémy, protože prostě nemůžeme přijít na to, jak přesně interpretovat výsledky těchto kvantových testů, je stále nedílnou součástí vznikajících kvantových technologií a poskytuje jedinečný vhled do složité povahy částic na kvantové úrovni.

Psychedelické zážitky často uvádějí jedince do sfér, kde čas, prostor a dimenze procházejí hlubokými změnami. zkreslení. Tripeři vnímají realitu, která přesahuje běžné hranice, často se projevuje jako multidimenzionální zážitek nebo setkání s entitami, které zdánlivě přesahují hranice standardní fyziky. V těchto změněných stavech vyvolaných psychedeliky se objevuje osobitá optika, která poskytuje vzácnou příležitost pochopit myšlenky, jako je superpozice částic, kvantová superpozice a provázanost.

V normálních stavech se naše mysl jen těžko zbavuje konceptů klasické fyziky, ale během psychedelického zážitku můžete snáze pozastavit svou nedůvěru, abyste viděli novou perspektivu nebo způsob chápání světa.

Foto: Ethan Hoover on Unsplash

Dláždí cestu k dalšímu zkoumání

Naše současná intelektuální krajina se vyznačuje křehkou rovnováhou mezi úspěchy našeho poznání a potenciálními překážkami, které tyto úspěchy mohou představovat pro zkoumání nových myšlenek. V oblasti hmoty a fyziky jsme nepochybně dosáhli značného pokroku a do značné míry jsme rozluštili složitosti vesmíru. Je však nezbytné si uvědomit omezenost našich znalostí, zejména pokud se setkáme s obrovským prostorem neprobádaných území, která zůstávají nevysvětlena.

Při honbě za poznáním se snadno stane, že zpohodlníme a budeme se domnívat, že naše současné znalosti představují vrchol porozumění. Hranice kvantové fyziky a tajemné krajiny, které odhalují psychedelické zážitky, však naznačují, že bychom se možná měli vzdát některých svých zažitých představ. Samotný rámec, skrze který vnímáme hmotu, hmotnost a vědomí, bude možná třeba přehodnotit, abychom plně pochopili poučení, které nám tyto netradiční sféry nabízejí.

Světlá budoucnost

Kvantová fyzika a psychedelie svou přirozenou podivností a vzpíráním se klasické intuici zpochybňují samotné základy našich tradičních názorů. Dualita vlny a částice, superpozice a provázanost na kvantové úrovni zpochybňují newtonovské jistoty, které byly dlouho základem našeho chápání fyzikálního světa. Abychom plně přijali poznatky, které nám kvantová fyzika a psychedelie mohou poskytnout, budeme možná muset opustit pohodlí známých pojmů a otevřít se možnosti, že realita je mnohem složitější a propojenější, než jsme se dříve domnívali.

Tato ochota přehodnotit a přizpůsobit naše chápání není přiznáním neúspěchu, ale důkazem dynamické povahy vědeckého bádání. Tím, že si uvědomíme mezery v našich znalostech a potenciální omezení našich současných paradigmat, vytváříme prostor pro vznik nových myšlenek a hlubší pochopení tajemství vesmíru. Integrace kvantových principů a hlubokých zážitků vyvolaných psychedeliky by mohla být katalyzátorem změny paradigmatu a vyzvat nás ke zkoumání neznámého s novým pohledem a pokorou, která si uvědomuje rozsáhlost toho, co ještě zbývá objevit.