Ale nie, hodina fyziky!?!

Skúmanie ríše fotónov a iných častíc môže vyvolať spomienky na nezáujem v minulosti. Alebo dokonca úzkosť z obávaných hodín fyziky. Ale nebojte sa, kvantová fyzika sa odchyľuje od noriem klasickej fyziky. Na mikroskopickej úrovni, kde sa odohrávajú kvantové javy, je priestor pre filozofiu. A interpretácie experimentov uskutočnených v tejto oblasti sú rôzne. Nemusíte byť vedcom viazaným na NASA, aby ste sa mohli ponoriť do kvantovej fyziky.

Pochopenie tohto zložitého sveta môže byť v skutočnosti fascinujúce pre každého. Ako čoskoro zistíme, pozoruhodne sa zhoduje so skúmaním psychedélie. Nehovoriac o snahe odhaliť štruktúru reality. Či už vás zaujíma kvantová fyzika alebo psychedelická ríša, tento článok je určený práve vám!

Prostredníctvom Unsplash

Základné informácie

Ako príklad toho, že kvantová fyzika presahuje rámec tradičnej vedy a stáva sa záhadnejšou filozofickou (a dokonca psychedelické) môžeme preskúmať niektoré experimenty, ktoré ukazujú bizarnú a neočakávanú povahu častíc na tejto mikroskopickej úrovni. Jedným zo základných experimentov, ktoré ukazujú toto bizarné správanie, je dvojštrbinový experiment.

Predstavte si, že máte stenu s dvoma štrbinami a strieľate do nej častice, napríklad elektróny. Klasicky by ste mohli očakávať, že na obrazovke za stenou uvidíte dve línie elektrónov, ktoré budú zrkadliť dve štrbiny. Klasická fyzika hovorí, že elektróny sú častice hmoty a mali by sa správať ako častice. To, čo sa však pozoruje, je interferenčný vzor. Ide o vzor pruhov, ktorých intenzita klesá od stredu smerom von. Podobne ako pri zvukových vlnách. Tento zvláštny výsledok naznačuje, že častice sa na kvantovej úrovni správajú nielen ako častice, ale aj ako vlny.

Ešte úžasnejšie je, že keď sa pri experimente sleduje, cez ktorú štrbinu častice prechádzajú, vzor sa zmení na dve čiary! To naznačuje, že nejakým spôsobom vedomá pozornosť priamo ovplyvňovali správanie častíc. Akoby vedeli, že ich niekto sleduje. Prelomový experiment bol označený za jednu z najzásadnejších demonštrácií interakcie vedomia s hmotou. Je to the vlajkový experiment v oblasti kvantovej fyziky.

Foto: Robert Zunikoff on Unsplash

Hlbší pohľad

Keď sme sa venovali základom, dostávame sa k pojmom, ako sú dualita vlny a častice. V kvantovej fyzike môžu častice vykazovať vlastnosti častíc aj vĺn. Nie je to tak, že by sa niekedy správali ako častice a niekedy ako vlny. Skôr existujú v zvláštnom stave oboch, až do pozorovania. Môže to znieť zmätene, a je to tak správne. Spochybňuje to naše klasické chápanie, podľa ktorého sú objekty zvyčajne buď vlny, alebo častice, nie oboje súčasne.

Tým sa však zvláštnosti nekončia. Vstúpte do Heisenbergov princíp neurčitosti, pomenovaný po Wernerovi Heisenbergovi. Tento princíp hovorí, že existuje hranica toho, ako presne môžeme súčasne poznať určité dvojice fyzikálnych vlastností častíc. Vlastnosti ako jej poloha a hybnosť. Z toho vyplýva, že na kvantovej úrovni nikdy nemôžeme mať úplnú znalosť vlastností častice, čo vnáša do samotnej štruktúry reality istú úroveň nepredvídateľnosti.

V tejto kvantovej sfére môžu častice existovať vo viacerých stavoch súčasne, čo je jav známy ako superpozícia. To spochybňuje naše klasické chápanie objektov, ktoré majú vždy presne definované vlastnosti.

Uvažujme o zapletenie, jav, pri ktorom sú dve alebo viac častíc spojené takým spôsobom, že stav jednej častice závisí od stavu druhej častice bez ohľadu na vzdialenosť medzi nimi. Jedným zo spôsobov je napr. prepletené fotóny je svietiť laserom na určitý typ kryštálu. Kryštál rozdelí niektoré fotóny na dve časti - zostanú dva fotóny, ktorých kombinovaná energia a hybnosť sa zhoduje s energiou a hybnosťou pôvodného fotónu. Tieto dva fotóny sú teraz spojené, aj keď cestujú ďaleko od seba. Toto zdanlivo nemožné spojenie medzi časticami bolo mnohokrát testované, overené vedeckými experimentmi a zostáva jedným zo zaujímavých aspektov kvantovej fyziky.

Čo to všetko znamená?

Keď sa pustíme do skúmania kvantových záhad, majte na pamäti, že svet na kvantovej úrovni nie je taký, ako sa zdá z našej každodennej skúsenosti. Je to miesto, kde sa hmota správa ako častice aj ako vlny, kde vládne neistota a kde samotné pozorovanie ovplyvňuje správanie týchto malých entít. To je základ pre pochopenie hlbokých súvislostí, ktoré budeme skúmať medzi kvantovou fyzikou a psychedelickými zážitkami, kde sa hranice nášho vnímania posúvajú k novým a myseľ ohýbajúcim hraniciam. Možno vďaka hlbšiemu vhľadu do nášho ja, mysle a vedomia začneme prichádzať na význam týchto zvláštnych subatomárnych správaní.

Foto: oskar holm on Unsplash

Je svet fraktálny?

V oblasti kvantovej fyziky sa skrýva svet fraktálnych vzorov, elektromagnetických interakcií a vibračných rezonancií, ktoré formujú našu realitu. Prekrytie fraktálnych vzorov na zornom poli počas psychedelických ciest môže byť znakom zvýšenej citlivosti na zložitý tanec atómov, vĺn a častíc v kvantovom svete. Tieto vzory, zdanlivo mimo vedomého chápania, by mohli ponúkať pohľad do základných štruktúr riadiacich vesmír a spájať mikrokozmos kvantovej fyziky s makrokozmom vedomého skúmania.

Okrem toho prepojenie pozorované v kvantových systémoch, kde sa častice navzájom okamžite ovplyvňujú bez ohľadu na vzdialenosť, rezonuje so vzájomným prepojením, ktoré často uvádzajú jednotlivci počas psychedelických zážitkov. Rozpúšťanie hraníc medzi sebou a okolím, ktoré je bežnou témou psychedelických ciest, môže odrážať zvýšenú citlivosť na prepletenú povahu reality na kvantovej úrovni. Či už ide o pocit, že vaša myseľ je taká veľká ako vesmír, alebo o schopnosť pochopiť štruktúru niečoho tak malého, ako je DNA, ako to urobil Crick na LSD, myšlienka rozšíreného vedomia a citlivosti na veci mimo bežného vedomého chápania je spoločnou črtou psychedelických zážitkov.

"Dvanásť hodín som sa pohyboval v dimenziách priestoru aj času. Nepochopiteľné sa stalo pochopiteľným. Skutočnosti v skutočnostiach rozkvitali a zanikali. Od nekonečne veľkého po nekonečne malé, neobmedzená a nespútaná myseľ prebleskovala krajinou neuveriteľnej hĺbky a krásy... čas sa zastavil, neexistovala minulosť ani budúcnosť."

-Anonymný záznam z výletu na psilocybínových hubách zanechaný na webovej stránke NewScientist-

Dôkazy potvrdzujúce súvislosť

Zdanlivo vzdialený svet psychedelického výskumu a kvantovej fyziky môže byť prepojený viac, než sa zdá. Podobne ako prepletené častice, spojenie medzi týmito dvoma svetmi presahuje naše súčasné modely chápania. Núti nás prehodnotiť naše definície a fakty. K tomuto jedinečnému prepojeniu prispieva zmenené vnímanie času a priestoru pod vplyvom psychedelík a potenciál "kvantového spracovania" v mozgu.

Zvážte úlohu vnímania v tejto súvislosti. Psychedelický zážitok často zahŕňa hlbokú zmenu vnímania, odhaľuje skryté vzorce a vrstvy reality. Podobne aj efekt pozorovateľa v kvantovej fyzike naznačuje, že akt pozorovania môže ovplyvniť správanie častíc. Mohla by zvýšená citlivosť vnímania vyvolaná psychedelickými látkami ponúknuť jedinečný pozorovací bod na pozorovanie základnej kvantovej štruktúry reality? Skúmanie tejto súvislosti by mohlo viesť k vyváženejšiemu chápaniu nášho sveta a nás samých.

Kvantové spracovanie v mozgu

Nedávne štúdie naznačujú, že mozog spracováva informácie pomocou kvantovej mechaniky, čo je podporené podobnosťami medzi subatomárne častice a neuróny. Psychedeliká podporujú zvýšenú konektivitu a synchronizáciu medzi oblasťami mozgu, čo naznačuje súvislosť s kvantovým spracovaním. Je možné, že prostredníctvom zapletenie, alebo dualita vlny a častice, náš mozog dokáže spracovať informácie rýchlejšie, ako by to bolo možné bez týchto kvantových javov. Naše mozgy sú najvýkonnejšie procesory na Zemi, takže by dávalo zmysel, aby využívali kvantové procesy, a tiež by to veľa vysvetľovalo.

Foto: Growtika on Unsplash

Navigácia v nadpozemských ríšach

Kvantová superpozícia, základný koncept kvantovej mechaniky, spochybňuje klasické intuície tým, že umožňuje časticiam existovať vo viacerých stavoch súčasne, kým nie sú pozorované. Zaviedol ho Erwin Schrödingera jeho slávny cat, pojem vznikol na základe vlnovo-časticového dualizmu častíc, ktorý ilustruje, že častice vykazujú vlastnosti častíc aj vlnenia. Častica v superpozícii, opísaná vlnovou funkciou, matematickým vzorcom určeným na pochopenie týchto bizarných časticových fyzikálnych javov, predstavuje kombináciu možných stavov. Pri pozorovaní sa superpozícia zrúti do jedného stavu, ktorý je určený pravdepodobnosťou.

Tento princíp je veľmi dôležitý v kvantovej informatike, kde qubits, kvantová verzia počítačových "bitov" informácie, môžu existovať v superpozíciách 0 a 1 súčasne. Hoci superpozícia vyvoláva interpretačné problémy, pretože jednoducho nevieme presne zistiť, ako interpretovať tieto výsledky kvantových testov, je stále neoddeliteľnou súčasťou vznikajúcich kvantových technológií a poskytuje jedinečný pohľad na zložitú povahu častíc na kvantovej úrovni.

Psychedelické zážitky často uvádzajú jednotlivcov do sfér, v ktorých čas, priestor a dimenzie prechádzajú hlbokými skreslenia. Účastníci tripu vnímajú realitu, ktorá presahuje bežnú realitu a často sa prejavuje ako multidimenzionálny zážitok alebo stretnutie s entitami, ktoré zdanlivo presahujú hranice štandardnej fyziky. V týchto zmenených stavoch vyvolaných psychedelickými látkami sa objavuje osobitá optika, ktorá poskytuje vzácnu príležitosť pochopiť myšlienky ako superpozícia častíc, kvantová superpozícia a previazanosť.

V normálnych stavoch má naša myseľ problém opustiť koncepty klasickej fyziky, ale počas psychedelického zážitku môžete ľahšie pozastaviť svoju nedôveru, aby ste videli novú perspektívu alebo spôsob chápania sveta.

Foto: Ethan Hoover on Unsplash

Dláždenie cesty pre ďalší výskum

Naše súčasné intelektuálne prostredie sa vyznačuje krehkou rovnováhou medzi výdobytkami nášho poznania a možnými prekážkami, ktoré tieto výdobytky môžu predstavovať pre skúmanie nových myšlienok. V oblasti hmoty a fyziky sme nepochybne dosiahli značný pokrok a do značnej miery sme odhalili zložitosti vesmíru. Je však nevyhnutné uvedomiť si obmedzenia našich vedomostí, najmä keď čelíme obrovskému priestoru neprebádaných území, ktoré zostávajú nevysvetlené.

V snahe o poznanie sa ľahko stane, že sa uspokojíme a budeme predpokladať, že naše súčasné poznatky predstavujú vrchol poznania. Hranice kvantovej fyziky a záhadné krajiny, ktoré odhaľujú psychedelické zážitky, však naznačujú, že sa možno budeme musieť vzdať niektorých svojich predsudkov. Samotný rámec, prostredníctvom ktorého vnímame hmotu, hmotnosť a vedomie, možno bude potrebovať prehodnotenie, aby sme plne pochopili ponaučenia, ktoré nám tieto netradičné sféry ponúkajú.

Svetlá budúcnosť

Kvantová fyzika a psychedelika svojou prirodzenou zvláštnosťou a odporom voči klasickej intuícii spochybňujú samotné základy našich konvenčných názorov. Dualizmus vlny a častice, superpozícia a previazanosť na kvantovej úrovni spochybňujú newtonovské istoty, ktoré boli dlho základom nášho chápania fyzikálneho sveta. Aby sme plne prijali poznatky, ktoré nám môže poskytnúť kvantová fyzika a psychedélia, možno budeme musieť opustiť pohodlie známych konceptov a byť otvorení možnosti, že realita je oveľa zložitejšia a prepojenejšia, než sme sa kedysi domnievali.

Táto ochota prehodnocovať a prispôsobovať naše poznatky nie je priznaním neúspechu, ale svedectvom dynamickej povahy vedeckého bádania. Priznaním medzier v našich vedomostiach a možných obmedzení našich súčasných paradigiem vytvárame priestor pre vznik nových myšlienok a hlbšie pochopenie tajomstiev vesmíru. Integrácia kvantových princípov a hlbokých zážitkov vyvolaných psychedelickými látkami by mohla byť katalyzátorom zmeny paradigmy a vyzvať nás, aby sme skúmali neznáme s novými perspektívami a pokorou, ktorá si uvedomuje rozsiahlosť toho, čo ešte treba objaviť.